Начало За нас Контакти Сертификати и удостоверения Наши клиенти  Референции

   Строителна фирма   "МЕГАСТРОЙ  М"  ЕООД  е създадена в началото на 2005 година. Фирмата има опит както в новото строителство, така и в строително – ремонтните дейности. През периода от създаването  си до сега сме изпълнявали обекти с различно функционално предназначение и сложност.

     Личния състав на фирмата е с необходимата техническа и инженерна квалификация за изпълнение на предмета и дейността си и е в състояние да извършва строителни и строително - ремонтни дейности със собствен кадрови потенциал при условия на гарантирано качество.
     Фирма “ МЕГАСТРОЙ  М “  ЕООД   е вписана в Централния професионален регистър на строителя /включително и за строежи от Първа група - от първа до пета категория/

     Фирмената политика е:

 • Коректни отношения с Инвеститорите, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид строително монтажна дейност
 • Срочно и качествено изпълнение на строителните работи
 • Стриктно спазване на работните проекти и изпълнения съгласно ПИПСМР и БДС
 • Еднакво отговорни отношения към поетите ангажименти към Инвеститорите  без да се делят обектите  на малки и големи
 • Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни техники и материяли при изпълнение на строително - монтажните работи

   Дейности: 

 • Комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)
 • Реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения (строително-ремонтни дейности).
 • Направа основата за полагане на тръби.
 • Земни работи – изкопи, депониране на земна маса.
 • Бетонови работи – полагане и уплътняване на бетон.
 • Пътностроителни  работи.
 • Изграждане на външни и вътрешни водопроводни, канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения.
 • Извършване на услуга с механизация Автокран Liebherr LTM 1030/2 - 35 тона с основна стрела 30м. и удължение на стрелата 15м.

   Нашата цел е:

   Трайно настаняване на фирмата на пазара, чрез изграждане на обекти, които да са пример за качество, дизайн, комфорт и функционалност.
Нашата концепция е  оптимална организация, ръководство и контрол на строителния процес и високо качество на крайния продукт.

 

   ПРОЕКТИ:

   На 20.01.2021 г. МЕГАСТРОЙ М ЕООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0949-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

 

 
Copyright © 2010 МЕГАСТРОЙ М ЕООД. Всички права запазени.